ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Koekjes Lenaerts, eenmanszaak, Leiseinde 2, 2300 Turnhout. BTW BE0649864366, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Koekjes Lenaerts moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Koekjes Lenaerts aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koekjes Lenaerts niet. Koekjes Lenaerts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Koekjes Lenaerts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via de contactopties op onze website. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Koekjes Lenaerts. Koekjes Lenaerts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Koekjes Lenaerts hiervan verwittigd zodat het order snel klaargemaakt kan worden voor zending of afhaling. De gegevens van de klant worden intern verwerkt om de bestelling uit te voeren. De klant heeft de mogelijkheid om de bestelling af te halen op het adres Leiseinde 2 in Turnhout of de bestelling laten leveren in Benelux. We leveren de producten zo snel mogelijk. Eventuele vertragingen ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke zijn geen verantwoordelijkheid van Koekjes Lenaerts

De goederen dienen bij aankomst door de Klant gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en correcte aantallen. Klachten betreffende de levering moeten ons onmiddellijk toekomen na levering en alleszins voor het gebruik. Zoniet vervalt alle recht op betwisting van de Klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Koekjes Lenaerts

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Aangezien we werken met bederfelijke producten heeft de Klant geen recht op herroeping.

 

Artikel 8: Sancties voor annulering

Bij annulering van de bestelling wordt een schadevergoeding ten belope van 30% gevraagd voor standaard bestellingen. Voor gepersonaliseerde bestellingen vragen wij een schadevergoeding die gelijk is aan het volledig bedrag aangezien deze producten niet meer verder verkocht kunnen worden aan derden.